Mål: Udfordrede og glade elever

Der har altid været elever, som har haft svært ved at tilpasse sig spillereglerne i folkeskolen. Tidligere var der jobs at få uden en uddannelse – i dag ser verden anderledes ud. Det stiller også højere krav til skolerne. Opgaven er, at alle føler sig velkommen, får succeser og blive set og hørt. Samtidig skal eleverne udfordres til det yderste af hver deres potentiale.

Det stiller krav til lærerne om undervisningsdifferentiering og om at de opstiller tydelige spilleregler i klassen. Forskning peger på, at jo klarere spilleregler, jo mindre uro og dermed bedre forudsætninger for at gennemføre god undervisning. Og alt det kræver naturligvis opbakning fra forældrene.

Børn- og Ungeforvaltningen og Odense Lærerforening har netop igangsat en større rummelighedsundersøgelse. Den skal afdække, hvad der sker i undervisningen i forhold til den inkluderende tilgang.

Mange lærere og forældre har en oplevelse af, at der er flere urolige lever på trods af at budgetterne til specialundervisning i 2007 blev øget med 1,7 mio. kroner. Der er derfor behov for at se nærmere på udfordringerne og derfor sætter igangsætter vi undersøgelsen.

Udfordringerne er mange; men der gøres også rigtig meget fra skolernes side. Undersøgelsen skal være med til at pege på hvilke indsatser, der fremover skal styrkes for at sikre ro og gode rammer for den inkluderende skole.

Vi har i de senere år arbejdet med at udbygge støtten til lærerne i dagligdagen. Der er nu på alle skoler uddannet personale med særlig indsigt i trivsel og adfærd. Med kommunalreformen fik vi også megen ny specialpædagogisk ekspertise. Den viden skal bredes endnu mere ud og styrke den specialpædagogiske kompetence i folkeskolen. Det vigtige er øget fokus på, hvordan vi bedst anvender de mange penge, der bruges på specialundervisning. Hvordan kan vi tilrettelægge særlige indsatser i den almindelige folkeskole, der inkluderer elever og samtidig sikrer ro og udviklingsmulighed.

Den årlige kvalitetsrapport fra skolerne viser, at der er mange tilgange til at opnå uddannelses- og udviklingsmål. F.eks. gennem differentierede faglige tilbud og tværfaglige aktiviteter og projektarbejder. Det kan også ses, at der i højere grad foretages forebyggende indsatser i forhold til børn i vanskeligheder.

Skal vi fortsat udvikle den inkluderende skole, må vi også gøre brug af erfaringer fra andre lande. I Finland har undervisningsassistenter i flere år været en del af skolens hverdag. En mulighed, som vi også bør se på her i Odense.

Skolen er altid genstand for opmærksomhed. Vi har alle erfaringer med den og derfor en mening om den. Nogle tænker tilbage på deres skoletid med stor glæde, andre har knap så gode oplevelser. Målet er, at ethvert barn får en lærerig skoletid, som de også vil tænke tilbage på med glæde. Forskning viser, at jo mere positiv tilgang en elev har til at gå i skole og jo bedre selvopfattelse den enkelte elev har, jo højere fagligt udbytte opnår eleven.

Den inkluderende skole skulle gerne være dette sted - og med Grundtvigs ord, også stedet for oplivelse, hvor høj faglighed, indsigt og oplevelse følges ad.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required