Foreningslivet skal tilbydes hjælp til selvhjælp!

Der er taget mange initiativer både fra Regeringen og Odense Kommune til at afbøde virkningerne af finanskrisen. Med den allerede vedtagne kommunale krisepakke på anlægssiden vil det frivillige foreningsliv ekstraordinært få renoveret og istandsat faciliteter for 17,2 mio. kr. i 2009.

Men mange foreninger mærker eller vil komme til at mærke finanskrisen i den kommende tid. Her kommer effekterne især, når der skal gentegnes sponsorater og findes medfinansiering til mindre projekter eller anskaffelse af særligt dyrt materiel og ved optagelse af lån til mindre projekter, hvor dette er blevet sværere under de nuværende forhold. Danmarks Idræts-Forbund har gennemført en undersøgelse af betydningen af finanskrisen for foreningslivet. 61 % af de adspurgte foreninger, der har forsøgt at skaffe sponsorer siden sommeren 2008, oplever at det er blevet vanskeligere.

I Venstre er vi bekymrede over udviklingen for det frivillige foreningslivs økonomiske formåen i den nærmeste fremtid og mener derfor, der bør sættes ind med hjælp til selvhjælp i foreningerne.

Venstre foreslår derfor, at Odense Kommune sætter gang i en to-trins "hjælp til selvhjælpspakke". Det skal ske for at sikre, at foreningslivet får håndteret, de udfordringer, de står overfor bedst muligt, så de mange
aktiviteter og opgaver vores foreningsliv tilbyder og løser kan fortsætte til gavn for Odenses borgere.

Venstre opfordrer, forligspartierne i Odense Byråd til at afsætte en ramme, der kan anvendes til hjælp til selvhjælp i foreningslivet.

Dernæst peger Venstre på, at der ved de kommende budgetforhandlinger skal være et øget fokus på at finde løsninger, der i endnu højere grad understøtter det frivillige foreningslivs store indsats.

Venstre opfordrer hermed borgmesteren til at indkalde forligspartierne i Odense Byråd til at mødes med fokus på at sammensætte en "hjælp til selvhjælpspakke".

Venstre foreslår, at Byrådet tilvejebringer økonomi til og rammer for at følgende tiltag til "hjælp til selvhjælp" kan igangsættes allerede i 2009:

1) En kommunal task force, som skal rykke ud i foreningerne og hjælpe bestyrelserne med krisestyring og budgethåndtering
2) Målrettet uddannelseshjælp til bestyrelserne med fokus på at optimere foreningsdriften
3) Tidsbegrænsede aktiveringsprojekter for arbejdsløse målrettet understøttelse af foreningernes arbejde
4) Byrådet retter henvendelse til kommunens selskaber om, at de i forhold til anvendelse af deres sponsor- og reklamebudgetter også indtænker understøttelse af det frivillige foreningsliv, hvor dette er muligt

I forhold til de kommende budgetforhandlinger for 2010 kunne nogle af følgende initiativer være bud på, hvor der kan sættes ind for at understøtte Odenses frivillige foreninger. De initiativer og andre gode bud skal til budgetforhandlingerne ses i lyset af det kommende ½ års udvikling, som skal følges tæt, samt de initiativer, der allerede vil være iværksat:

1) Forstadspuljen på 100 mio. kr., som forligspartierne i budget 2009 har stillet i udsigt til behandling ved budget 2010, kan prioriteres til frivillige foreningers lokale ønsker til forbedringer og udbygninger af faciliteter
2) Puljen til særligt dyrt materiel kan genindføres
3) 2:1 puljen til vedligeholdelse og mindre projekter, der udvikler og understøtter foreningernes rammer kan forøges
4) En kommunal task force, som skal rykke ud i foreningerne og hjælpe bestyrelserne med krisestyring og budgethåndtering
5) Målrettet uddannelseshjælp til bestyrelserne med fokus på at optimere foreningsdriften
6) Tidsbegrænsede aktiveringsprojekter for arbejdsløse målrettet understøttelse af foreningernes arbejde
7) Evt. oprettelse af målrettede puljer til igangsættelse af foreningsudvikling eksempelvis i forhold til øget fokus på sundhed, miljø og social integration

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required