OdenseáVersioná2.0

Odense Kommune står i lighed med mange andre af landets kommuner med økonomiske udfordringer i de kommende år. Det er derfor indlysende, at vi skal fremkomme med intelligente nye løsninger der kan effektivisere kommunen og skabe økonomisk vækst, så kommunens ressourcer kan dække borgernes behov for service og kvalitet.

De første 4 år med borgerlig styret ledelse er gået godt. Masser af forbedringer og fornyelse har fundet sted. Men nu skal vi videre, derfor foreslår vi i Venstre, at vi effektiviserer strukturen i kommunen. Det handler om at tænke i sammenhænge og helheder i forhold til borgeren ønsker og krav til service og kvalitet. Det er vores håb i Venstre, at både politikere og borgere kan se mulighederne og nødvendigheden for, at tænke i helt nye baner.

Venstre vil derfor her op til de kommende budgetforhandlinger foreslå følgende fornyelse af kommunens struktur:

Det er afgørende, at vi sætter ekstra fokus og politisk bevågenhed på at øge indtægtsgrundlaget i Odense og optimere den kommunale drift. Det nye Erhvervs- og Fornyelsesudvalg skal sikre fremdrift i og fokus på Erhvervs- og Vækstpolitikken, udfordre mulighederne for offentlige-private/socialt frivillige samarbejder samt have fokus på event og markedsføring, der sigter mod at øge Odenses indtægtsgrundlag. Det kunne betyde, at de 2 af de 3 medlemmer af Udviklingsforum, som kommunen udpeger findes i dette udvalg og at andre erhvervsrettede fora med kommunalrepræsentant findes herfra. Udvalget skal endvidere have ansvaret for at tilsikre politisk bevågenhed og løsninger med erhvervsfokus også i kommunens øvrige udvalg. Det betyder at udvalg skal kunne dagsordensætte erhvervstemaer i de øvrige stående udvalg. Endvidere skal udvalget sætte politisk fokus på fornyelsesstrategien, som er afgørende for at vi kan bevare og udbygge kommunens serviceniveau. Udvalget skal sikre fremdrift i fornyelsesforslag og kunne tage forslag op af egen drift. Udvalget skal udstyres med en kommunal udfordringsretog have mulighed for at indkalde embedsfolk og rådmænd fra alle forvaltninger i forhold til at udfærdige nye veje at løse kommunens opgaver på.

Omdrejningspunktet for kommunens service og ydelser er den enkelte borger. Derfor skal borgerperspektivet være det gennemgående. Venstre foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen fremover udgøres af en Voksenforvaltning, hvor den enkelte voksne borger, der har behov for hjælp hvad enten det er som socialt udsat, pensionist, kontakthjælpsmodtager eller har behov for flere forskellige ydelser får ydelsen/servicen fra samme forvaltningsenhed.

En Voksenforvaltning vil samtidig medføre en administrativ effektivisering, da der vil kunne spares en rådmand, en direktør, et ledelsessekretariat, en økonomifunktion mv. Denne effektivisering foreslår Venstre anvendes til at afhjælpe de økonomiske udfordringer kommunen står overfor.

Venstre vil anmode borgmesterforvaltningen om, at udregne omfanget af effektiviseringspotentialet i ovenstående forslag inden 1. behandlingen af budget 2010.

Venstre fremsætter ovenstående model for Odense Kommune version 2.0 og håber på en god og konstruktiv politisk debat om hvordan vi indretter Odense Kommune med udgangspunkt i størst mulig fokus på borgeren og fremtidige økonomiske handlemuligheder.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required