Venstres Budgettale 2013

Vilkårene for kommunerne er fortsat stramme, for Odense endog strammere end vanligt. Udligningsreformen betyder, at Odense har måttet aflevere et betragteligt millionbeløb – dertil kommer, at der også er indført et anlægsloft som presser anlægssiden, hvilket gør at vi skal blive endnu skarpere på, hvilke anlæg, der er størst behov for i Odense.

Men dertil skal lægges, at vi i Odense står i den nedslående situation at 1 ud af 3 i den arbejdsdygtige alder er helt udenfor arbejdsmarkedet – dvs. at selv om det utopiske skulle ske at arbejdsløsheden blev nedbragt til nul – så ville vi fortsat have en kæmpe udfordring og økonomisk udgift til de mange mennesker i den arbejdsdygtige alder, som slet ikke er en del af arbejdsmarkedet. Og fremtiden ser ikke umiddelbart lysere ud – 1 ud af 10 18-årige i Odense er på kontanthjælp – det er en meget skidt måde at starte sit voksenliv på, der er lang vej fra en opstart på kontakthjælp til arbejde.

Vi ser positivt på de tiltag, der gøres for at omskole en nogle af dem, der står uden arbejde. Men vi vil også godt advare mod, det billede som Socialdemokraterne forsøger at tegne af, at problemerne er løst lige om lidt, når der sættes store byggeprojekter i gang i Odense.

Det virker som om Socialdemokraterne har bestemt sig for at byggerierne med et trylleslag løser alle problemer. Det er ikke rigtigt. Socialdemokraterne ynder at henvise til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der vurderer, at hver milliarder, der bygges for skaber 1,000 helårsarbejdspladser og i samme åndedrag tilføjer, at der jo skal bygges for 25 mia. Kr. i Odense over de næste 10 år. Vi betvivler ikke disse oplysninger hver for sig – men vi vil gerne understrege, at der jo ikke er nogen garanti for det er fynske arbejdspladser – det kan lige så godt være polske eller hollandske arbejdere. Vil opfodre stærkt til at der lægges en plan for at sikre, det bliver flest mulig fynske arbejdspladser ud af byggerierne – men det løser ikke alle udfordringer og der skal mere til.

Vi skal skabe et grundlag for erhvervslivet som de kan vækste ud fra. Derfor er vi i Venstre også tilfredse med at vi fortsætter en nedtrapning af dækningsafgiften - om end det med den nuværende sænkningstakst har lange udsigter til vi rammer et nul.

Men vi skal også søge helt nye veje – og tænke i helt nye baner. Venstre foreslår, at vi undersøger mulighederne for et frikommuneforsøg, hvor vi kan lempe dækningsafgiften, hvis virksomheder ny ansætter. For kommunen kunne det måske være interessant, at sænke dækningsbidraget med 70% af kontanthjælpen, hvis en virksomhed ansatte en borger, der f.eks. havde været på kontanthjælp i mere end 6 måneder, i en uddannelsesstilling gældende for hele uddannelsesperioden. Kommunens udgift til kontanthjælp kompenseres af staten med 30%, altså kunne forslaget måske vise sig udgiftsneutralt. Det kunne tillige hjælpe lidt på den store ledighed blandt unge.

Vi er også nødt til at finde måder, hvorpå vi kan hjælpe nogle førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis ikke den nye førtidspensionsreform giver mulighed for det, så skal vi lave et frikommuneforsøg. Venstre vil helt konkret foreslå, at vi laver en ordning, hvor en førtidspensionist, der gerne vil prøve kræfter med et ordinært job får mulighed for det samtidig med at de har garanti for at kunne vende tilbage på førtidspension, hvis det viser sig, at de ikke kan klare det. Vi har ikke noget at miste som samfund, men meget at vinde. I dag vil en tilbagevenden til arbejdsmarkedet betyde at retten til førtidspension tabes, det tror vi afholder nogen fra at gøre forsøget. Ved at give dem en sikkerhed tror vi flere vil tage springet og prøve muligheden af .

Derudover vil vi gerne have Socialdemokraterne til at svare på, hvad der skal ske fra 2014 og frem med anlægsbudgetterne. Regeringen har i aftalen med KL sat et anlægsloft – altså et maksimum for, hvor meget, der må bruges på anlæg. I 2013 kan Odense lige holde sig på den rigtige side ved at flytte noget lidt frem og tilbage. Men hvad med 2014? Hvis anlægsloftet bliver af samme størrelse næste år – så har kommunen et problem og hvis vi oven i købet vil gennemføre den økonomisk og miljømæssige gode ide om energirenovering kræver det endnu flere anlægskroner. Hvad er det Socialdemokraterne så ikke vil bygge, hvad skal der ikke gøres: Er det skolerne der ikke skal vedligeholdes, et musikhus der ikke skal bygges, en energibesparende indsats i bygningerne der skal sløjfes – uanset hvad, så vil Socialdemokraterne ikke være i stand til at blæse og have mel i munden på samme tid – og hvis TBT skal gennemføres under et anlægsloft sat af en socialdemokratisk regering, ja så kommer det til at gå ud over rammerne for den borgernære service: for eksempelvis skolernes vedligeholdelse, IT-planen i folkeskolen eller den løbende vejvedligeholdelse.

I Venstre vil vi ikke prioritere prestige projekter i centrum som ex. Musikhuset. For os er det vigtigere, at vi sikrer hverdagen, der hvor borgerne har deres gang, nemlig i lokalområderne. Forstadspuljen har vist sig som et rigtig godt initiativ til at understøtte lokal aktivitet. I Venstre vil have fokus på at sikre gode forhold, der hvor rigtig mange borgere har deres daglige gang, nemlig i forstæderne. Der er eksempelvis et problem i Tarup – hvor skolebørn skal krydse den meget trafikerede Rismarksvej. Her skal der findes en holdbar løsning – og inden der sker noget alvorligt. Ligesom vi hellere ser at cykelbanen langt om længe realiseres og de sidste penge findes - i stedet for at opføre et multimusikhus i centrum.

I Venstre ønsker vi et øget fokus på udvikling af havnen og understøttelse af de mange initiativer som viser sig. Dok5000 er et rigtig godt eksempel på, hvordan kreative ildsjæle kan skabe en ny bevægelse med plads til kultur og samvær – et moderne forsamlingshus. Det er langt mere værd end et finkulturelt hus i centrum.

Lad os i det hele taget se mere på indhold og mindre på mursten. SF og Socialdemokraterne har været fremme med at Studenterhuset skulle have et nyt hus – Venstre vil gerne foreslå, at Studenterhuset får hjemme i Kansas City. Her her skabes rigtig mange gode musikoplevelser, der er plads og fokus kunne blive koncentreret om indhold - og de to aktiviteter vil på meget fornem vis kunne understøtte hinanden. Vi vil gerne opfordre SF og Socialdemokraterne til at tænke i reelt gennemfør bare løsninger i stedet for at opbygge forventninger om flere store investeringer i mursten, for penge vi ikke har og som jeres egen regering heller ikke vil lade os bruge, hvis vi havde dem.

Kommunen skal i langt højere grad sætte fokus på, det der er vigtigt i borgerens eget liv. Hvad det er der skal til for at fremme, at hver enkelt kan mest mulig selv – om det er den 18-årige jobsøgende, den svækkede 30-årige eller den friske senior. Og hvordan fremmer vi i endnu højere grad, at vi alle tager del i hinanden, hvordan kan vi give endnu bedre rammer for de frivillige kræfter, der kan skabe livsmod og evnen til at kunne mere selv.

De helt store udfordringer i de kommende år består i kommunens evne til at være innovative. I Venstre er vi ikke i tvivl om, at vi over den næste 10 års periode har valget mellem at lave nye, bedre og billigere løsninger eller at smøre leverpostejen tyndere ud på brødet for at få det til at slå til. I Venstre vælger vi klart at udfordre den måde vi driver kommune på i dag.

I Ældre- og Handicapforvaltningen har man nu i nogle år arbejdet med at sætte innovation på dagsordenen, ny tænke den måde vi bedriver kommune på. Og det er jo rigtigt, når der bliver sagt, at ingen bliver lykkeligere af mere kommune – som voksne vil vi helst kunne klare os selv. Det skal understøttes mest muligt. At nytænke, udfordre ”vi plejer”, sætte borgeren i centrum og give rum til nye tanker viser sig også konkret fra Ældre- og Handicapforvaltningen i en tilfredshedsundersøgelse, hvor de ældre med den nye tilgang tilkendegiver en øget tilfredshed. Samtidig er det også Ældre- og Handicapforvaltningen, der lægger den største ryg til at sikre, at økonomien hænger sammen i 2013 – med andre ord påtager Ældre- og Handicapforvaltningen sig en større andel af den samlede besparelse end deres budget tilsiger. Det ansporer forhåbentlig til at vi i det kommende år vil se et kapløb fra resten af kommunen og et politisk lederskab for at indhente den andel og komme med innovative bud på, hvordan vi kan gøre det bedre og billigere, hvordan vi kan skabe det næste velfærdssamfund. For det er der i høj grad brug for med de udfordringer vi står overfor.

Skoleafdelingen er trukket i konkurrencetøjet. De har fremlagt et meget visionært og spændende oplæg om en ny skole, som vi i Venstre ser meget frem til skal foldes ud og virkeliggøres. Ligesom vi gerne vil rose By- og Kulturforvaltningen for oplægget omkring energirenovering – hvor bedre omgang med vores energiressourcer og renovering af bygningsmasse også giver sig udslag i besparelser i dagligdagen efterfølgende – så håber vi bare i Venstre, at der er en samlet vilje i byrådet til også at finde de nødvendige anlægspenge, der skal til for at realisere den ide – men det kræver en prioritering i forhold til allerede vedtagne beslutninger.

Desværre må vi erkende, at byrådet og kommunen samlet set endnu ikke er fuldt ud i det innovative arbejdstøj. Derfor står vi overfor en rest udfordring, som i høj grad kommer til at foregå på den gammeldags trælse måde – hvor det ikke lige er så let at finde andre veje.

Der dukker dog hele tiden muligheder op. Da det tekniske budget blev vedtaget var det svært at pege andre steder hen i forhold til at beskatte nogle offentlige institutioner med en såkaldt §8 beskatning. Men kommer tid, kommer jo nogen gange råd. Siden har vi fået et notat, der tilsiger, at tilskuddet til socialt boligbyggeri nedsættes fra statens side fra 14 % til 10 % - det giver Odense en mindre udgift på 4,4 mio. kr. om året – og vi vil fortsat kunne give tilskud til lige så meget socialt boligbyggeri som planlagt. Derfor vil Venstre gerne foreslå, at vi bruger pengene på at fritage byens ungdomsuddannelser for §8 beskatning, ligesom vi jo allerede er enedes om at fritage privatskoler, selvejende plejecentre og private børnehaver og lign. Netop vores ungdomsuddannelser spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at sikre den kommende generation bliver udrustet godt nok til at tage konkurrence op både indlands og udlands. Og lad os så bruge muligheden til at skabe et endnu tættere samarbejde mellem kommunen og ungdomsuddannelserne med fokus på de enkelte unge.

Derudover vil Venstre også foreslå, at vi i de kommende år øremærker tilskuddene til socialt boligbyggeri til ungdomsboligerne, så vi sikrer, at der er attraktive studieboliger nok til de fremtidige studerende.

For Venstre handler det her års budget i høj grad om at skyde et innovationskapløb i gang, at sikre at det politiske lederskab træder frem og at byrådet i det kommende år sætter fokus på at fremme innovationen og understøtte, at medarbejdere og ledere får mulighed for at afprøve nye veje. At vi i endnu højere grad inddrager borgerne i løsninger og nye veje. Målet for Venstre er helt klart, at pege på løsninger til det næste velfærdssamfund, så vi også om 10 år sikre, en god start på livet for de mindste hvor hvert enkelt barn udfordres til det yderste at det potentialer, hvor der er mulighed for at tage os værdigt af dem der har behov med fokus på at støtte mest mulig til selv at kunne, at skabe et stærkt grundlag for en vækst i den private sektor i Odense og dermed skabe arbejdspladser, der er levedygtige uden direkte eller indirekte offentlig finansiering.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required